Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor leden van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren.

Inhoud

Artikel 1 – Definities ………………………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 2 – Toepasselijkheid ……………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 3 – Aanbod…………………………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 4 – Overeenkomst ………………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst …………………………………….. 3

Artikel 6 – Auteursrechten………………………………………………………………………………………………………………….3

Artikel 7 – Prijswijzigingen ……………………………………………………………………………………………………….. 4

Artikel 8 – Levering………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst …………………………………………………. 4

Artikel 10 – Betaling ………………………………………………………………………………………………………………… 4

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling ……………………………………………………………………………………………….. 5

Artikel 12 – Opschorten …………………………………………………………………………………………………………… 5

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer……………………………………………………………………… 5

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid ………………………………………………………………………………………………….. 5

Artikel 15 – Vragen en klachten ………………………………………………………………………………………………… 5

Artikel 16 – Geschillenregeling………………………………………………………………………………………………….. 5

Artikel 17 – Aanvullende afspraken……………………………………………………………………………………………………..6

1 Algemene Voorwaarden B2B NRTO

Artikel 1 – Definities Abonnement

Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

.

Educatieve Dienst

Overeenkomst

U

Opleider

Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.

U dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt.

Een private opleider / trainingsbureaus die lid is van de NRTO.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor Opleider van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider.

Artikel 3 – Aanbod De Opleider brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

Artikel 4 – Overeenkomst 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities

volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opleider op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

2 Algemene Voorwaarden B2B NRTO

door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.

Opleiding is korter dan 1 studiejaar

Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang

Tussentijdse beëindiging

30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

100%

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

50% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

70% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

100% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

100%

2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

3. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. De Opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

Artikel 6 – Auteursrechten Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers , modellen,

3 Algemene Voorwaarden B2B NRTO

technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden wor den verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider.

Artikel 7 – Prijswijzigingen Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Levering Lesmateriaal: de Opleider levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Opleider aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, is voldaan.

4 Algemene Voorwaarden B2B NRTO

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – Opschorten Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Artikel 16 – Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

3. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

5 Algemene Voorwaarden B2B NRTO

Artikel 17 – Aanvullende afspraken Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken (onder meer):

 de bepaling van de doelgroep;  condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;  de bepaling van de leerbehoefte;  het te hanteren opleidingsonderwerp;  de wijze van werken;  de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;  de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;  de keuze van de in te zetten opleiders door de ondernemer en de  opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider;  de rol van de opleider(s);  een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering;  de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;  de eventuele nabespreking;  de kostenraming;  kosten trainingsmateriaal;  reis- en verblijfkosten van de opleider;  extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen;  kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en  de taakverdeling van organisatie daarvan;  het in rekening brengen van offertekosten;  de betalings- en annuleringsregelingen (naast bovenstaande);  bepalingen omtrent overmachtsituaties (naast bovenstaande);  de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande);  de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg;  het BTW regime wat van toepassing is.

Heb je vragen of wil je een Gratis NLP Experience?

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Wil jij een gratis proefles NLP volgen?

Scroll naar boven

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang het gratis e-book