Klachtenreglement - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.

Trainingen, coaching & opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en samenwerken

InnerQi heeft professionaliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan.
Soms kan het voorkomen dat je van mening bent dat wij hierin tekortschieten. Informeer ons dan in eerste instantie mondeling. Het is onze intentie om in onderling overleg te komen tot een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen.

Onderstaand ons klachtenreglement hoe je een schriftelijke klacht kunt indienen en hoe deze wordt afgehandeld.

Doel van deze klachtenprocedure
Recht doen aan de individuele klager en het zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen InnerQi en de klant.

Tevens willen we onze dienstverlening verder verbeteren. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening zoals informatieverstrekking, bereikbaarheid van ons bedrijf, snelheid van reageren, bejegening door onze medewerkers.

Wat is een klacht?
Elke schriftelijke (inclusief email) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant van InnerQi.

Wie is een klant?
Elke afnemer van een dienst van InnerQi.

Hoe kun je een klacht indienen?
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend.
Dat kan:
– per email  : info@InnerQi.nl
– per post    : Oedsmawei 18A, 9001 ZJ  Grou

Wat  moet er zeker in staan?
Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de volgende gegevens te vermelden:
– naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres,
– vermelding van de activiteit van InnerQi waarop de klacht betrekking heeft,
– de datum waarop de schriftelijke klacht is verzonden,
– een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht,
– eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn de klacht te beoordelen.

Behandeling van de klacht

Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging.
In de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
– de medewerker van InnerQi die de klacht beoordeelt,
– de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. We streven er naar om binnen   zes weken de klacht af te handelen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.
– de mogelijkheid de klacht mondeling toe te lichten. Indien je dit wilt, kun je na ontvangst van de ontvangstbevestiging daartoe een afspraak maken met de medewerker die de klacht beoordeelt.

Reactie op de klacht

Je ontvangt binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht.
Onze inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen.
Wij doen ons uiterste best de klacht naar tevredenheid af te handelen. Ben je echter niet tevreden met het voorstel om tot oplossing van de klacht te komen, dan heb je de mogelijkheid je te wenden tot een externe organisatie.

Klachtenreglement externe organisatie

InnerQi is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP).  Wanneer we er samen niet uit komen, kan er ook een klacht ingediend worden bij de geschillencommissie van de NVNLP.
De uitkomst van de klachtencommissie is een bindend advies. Eventuele consequenties van de klacht worden door het instituut snel afgehandeld na de uitkomst van de klachtencommissie.

Kosten
De klachtenprocedure is kosteloos.

Klachtenregistratie
InnerQi draagt zorg voor registratie van de ingediende klacht.
De ingediende klachten worden gedurende een termijn van 5 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, bewaard.

Vertrouwelijkheid
InnerQi gaat vertrouwelijk om met alle klachten en gegevens die hen tijdens de behandeling van de klachten onder ogen komen dan wel ter ore komen.

 

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.